Klinische psychodiagnostiek bij kinderen

D_A_23_24_KPK001
Nederlands

Doelstelling

In onze samenleving is er een toenemende vraag naar psychodiagnostiek vanuit allerlei instanties (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, RIZIV, onderwijs, Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ziekenfondsen, gerecht, verzekeringen, etc.), collega’s (psychiaters, psychotherapeuten, etc.), of vanuit de cliënt zelf.

Psychodiagnostiek bij kinderen, jongeren en hun gezin vergt specifieke vaardigheden, gestuurd door actuele kennis. Deze opleiding vertrekt vanuit de praktijkervaring om diagnostische vragen te formuleren, te operationaliseren en te toetsen aan relevante theoretische kaders. De terugkoppeling en verslaggeving naar de cliënt en de verwijzer krijgen de nodige aandacht, met oog voor diverse werkcontexten. De opleiding integreert inzichten vanuit kwantitatieve en kwalitatieve paradigma’s om tot verklaringsmodellen en handelingsgerichte adviezen te komen.

 

 

Doelgroep

 

Bent u psycholoog of (ortho)pedagoog en actief in de klinische praktijk? Wenst u uw klinisch psychodiagnostische deskundigheid, verworven in de masteropleiding en in de praktijk, verder te ontwikkelen? Wenst u tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar klinische psychodiagnostiek vanuit verschillende instanties? Dan is deze opleiding voor u bestemd!

Deze interuniversitaire permanente vorming (PEV) richt zich op de klinische psychodiagnostiek bij kinderen. Het programma is gespreid over twee academiejaren en omvat in totaal 26 opleidingsdagen, 15 uren supervisie en een eindwerk (individueel uitgewerkte casussen). Plaats: Universiteit Gent

Academiejaar 2023-2024:

 • Basismodule met empirische en hermeneutische werkwijzen in de praktijk; opvoedings- en gezinsdiagnostiek; methoden en instrumenten.
 • Module Ontwikkelingsstoornissen met o.m. leerstoornissen, aandachtsstoornissen en autismespectrumstoornis.
 • Module Emotionele stoornissen met o.m. angst en depressie, zelfverwondend gedrag en suïcidaliteit, eet- en hechtingsstoornissen.
 • Integratiemodule aan de hand van casussen.

Academiejaar 2024-2025:

 • Basismodule met o.m. verslaggeving en deontologie (ethiek).
 • Module Gedragsstoornissen met o.m. oppositioneel en antisociaal gedrag.
 • Module Stress en coping met o.m. mishandeling en misbruik, rouw en trauma.
 • Module Capita selecta met o.m. persoonlijkheids-, interculturele- en intelligentiediagnostiek en neuropsychodiagnostiek.
 • Integratiemodule aan de hand van casussen.

Supervisie

15 individuele supervisie‐uren en vier collectieve supervisiedagen verspreid over de cyclus.

Het programma wordt inhoudelijk voorbereid door Prof. dr. L. Goossens, Prof. dr. H. Roeyers en Dr. M. Schittekatte (UGent), Prof. dr. S. Celestin‐Westreich, Prof. dr. J. Vanderfaeillie en Prof. dr. I. Baetens (VUB), Prof. dr. L. Claes, Prof. dr. P. Bijttebier en Prof. dr. N. Vliegen (KU Leuven), die allen ook doceren.

Organisatie

De 13de editie van de PEV Klinische psychodiagnostiek bij kinderen start in het academiejaar 2023‐2024 t.e.m. academiejaar 2024-2025. De inhoud van de opleiding wordt bepaald door een stuurgroep waarin de partners van het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn, met name: De faculteiten Psychologie en Educatie-/Pedagogische Wetenschappen

 • Universiteit Gent
 • KU Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel

De beroepsgroepen

 • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
 • Belgische Federatie voor Psychologen

Het programma vindt volgens een beurtrol om de twee jaar plaats aan één van de drie deelnemende universiteiten. De universiteit die de opleiding inricht, is verantwoordelijk voor de administratie en de praktische organisatie. In 2023–2025 vindt het programma voor klinische psychodiagnostiek bij kinderen plaats aan de Universiteit Gent (UGent). De cursusdagen vinden telkens plaats op vrijdagen. Voor specifieke thema’s wordt een beroep gedaan op experten van de deelnemende en van buitenlandse universiteiten alsook op deskundigen uit de klinische praktijk.

Getuigschrift

Deze opleiding leidt tot een getuigschrift van een permanente vorming, waarop de vijf partners van het samenwerkingsverband vermeld staan. Het wordt uitgereikt door de organiserende universiteit.

Kandidaturen

Stuur uw schriftelijke kandidatuur naar de verantwoordelijke (Herbert.Roeyers@UGent.be) van het programma met de vermelding “PEV Klinische Psychodiagnostiek - Kinderen”. Voeg als bijlage een motivatiebrief, een curriculum vitae en een kopie van uw diploma toe. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot maximaal 30 personen. Indien er minder dan 16 personen zich inschrijven, wordt de opleiding niet gestart. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1.950 per academiejaar. De deadline voor het insturen van jouw kandidatuur is 17 mei 2023.