Gericht ondersteunen in het omgaan met diversiteit

Activerend ondersteunen en diversiteitsdenken verbreden en verdiepen in 5 workshops.

Deze opleiding wil de kennis en de vaardigheden van de deelnemers op het vlak van activerend ondersteunen en diversiteitsdenken te verbreden en te verdiepen. Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan het vertalen van het ondersteuningsconcept naar de eigen praktijk. Er wordt verbinding gezocht met theoretische kaders, wetenschappelijke evidentie evenals internationale inzichten en ervaringen.

Volgende doelstellingen worden nagestreefd:

 • de deelnemer kan de eigen praktijk contextueel situeren in het diversiteitsdenken;
 • de deelnemer heeft een beeld van mogelijke spanningsvelden in de eigen werkomgeving;
 • de deelnemer heeft zicht op de eigen waarden die hij/zij binnen het werk belangrijk vindt;
 • de deelnemer heeft zicht op de waarden die binnen de werkomgeving een rol spelen;
 • de deelnemer versterkt de eigen competenties in verbindend samenwerken;
 • de deelnemer kan een sterktegerichte beeldvorming hanteren;
 • de deelnemer is zich bewust van verschillende posities en verwerft inzicht in de impact en de gevolgen op de procesbegeleiding;
 • de deelnemer ontwikkelt eigen leiderschap om het eigen handelen en vormgeven van de eigen positie aan te passen;
 • de deelnemer maakt kennis met creatieve methodiek ter ondersteuning van het leerproces (werken met script, sociaal atoom, video coaching, etc.)
 • de deelnemer kan omgaan met ethische vraagstukken en overwegingen die samengaan met een diverse (ondersteunings)praktijk.

Het opzet van de navorming is leren hoe leervragen kunnen gegenereerd worden, hoe hulpvragen kunnen omgezet worden naar leervragen, hoe de eigen zone van invloed kan vergroot worden, hoe er kan gehandeld worden in een praktijk die meerstemmig is, en hoe er altijd meerdere mogelijkheden en acties zijn.

De cursus leidt op tot ondersteuners die procesmatig werken zodat diegenen die ze begeleiden en de organisaties waarin ze werken sterker worden in het diversiteitsdenken. De ondersteuner zal zich op basis van de aangereikte kaders versterken in het formuleren van leervragen en het opzetten en uitvoeren van acties gericht op het diversiteitsdenken in de brede onderwijscontext. Op deze manier vergroot de ondersteuner zijn/haar handelingsrepertoire, kunnen meervoudige strategieën opgenomen worden en kan er een verbindende positie uitgebouwd worden.

Doorheen het traject werken de deelnemers aan een portfolio met op het einde een presentatie van hun leertraject waarin hun kritische inzichten en reflectie op hun leerproces vervat zijn.

Getuigenis Veerle Van Lancker (ondersteuningsnetwerk De Accolade) afgestudeerde van het Leertraject : Gericht ondersteunen in het omgaan met diversiteit Leertraject voor ondersteuners binnen onderwijs.

Het leertraject is geen klassieke navorming. Je moet bereid zijn om in de diepte naar je eigen praktijk te kijken.

Er is niets oppervlakkig aan, vanaf dag 1 is elke activiteit praktijkgericht gekoppeld aan theorie en steeds bekeken vanuit verschillende perspectieven. De concepten die gehanteerd worden helpen om taal te geven aan de praktijk van een ondersteuner. Het is een krachtgerichte opleiding, de positiviteit is groot naar alle deelnemers.

De intervisie maakt dat het verankerd geraakt waarbij je voortdurend wordt uitgedaagd om wat geleerd is toe te passen in de praktijk. Dit maakt dat ik het leertraject  niet heb losgelaten.

Vertrekkende vanuit jezelf, om van daaruit de zoektocht naar leervragen bij leerkrachten te ontdekken, om vervolgens je team helemaal onder te dompelen. Ik voelde mij gesteund om andere

ondersteuners mee in het diversiteitsdenken te trekken. Niet vanuit ‘ik weet het beter’ maar vanuit een samen-verhaal om ons handelen in het omgaan met diversiteit te verbreden.

Het gaat  over openingen  vinden in een praktijk die soms vastgeroest lijkt.

 

Om een proces- en persoonsgerichte vorming op te zetten zijn er alternerende momenten tussen collectief leren, begeleide intervisie en supervisie van het individueel traject. In alle onderdelen wordt competentiegericht, activerend en praktijkgericht gewerkt.

Het programma bestaat uit 5 sessies van collectief leren telkens van 5,5 uur.

Het activerend ondersteunen binnen het diversiteitsdenken is de vaardigheid die de cursist zich eigen maakt en die zal versterkt worden doorheen de opleiding. Een aantal aspecten/concepten verdient meer aandacht, namelijk diversiteitsdenken, beeldvorming, positionering en co design. Het is van belang om de concepten te laten groeien van onderuit. Het ondersteuningsconcept is meer dan een opgelegd stappenplan, er wordt gewerkt met de groep en vanuit de ervaring van de verschillende deelnemers.

Daarom zijn er tussentijdse begeleide intervisies (2 uur), intervisie (30 min) en supervisies van het individueel traject (2 uur). Om de verplaatsingen te beperken zijn er begeleide intervisies en supervisies via een digitaal platform. Doorheen het proces houdt de deelnemer een portfolio bij en er wordt op het einde van het traject een presentatie gegeven. De beoordeling van de deelnemer gebeurt via feedback op de input begeleide intervisies, portfolio en presentatie.

De opleiding is gespreid over een academiejaar. De collectieve momenten worden gepland op 5 momenten verspreid over het academiejaar.

Doelgroep van deze opleiding: licentiaat/master in de psychologie of pedagogische wetenschappen en/of master sociaal werk, of houders van een bachelordiploma in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs, sociaal agogisch werk.

Deelnemers die niet aan deze voorwaarden voldoen kunnen via een toelatingsgesprek toegelaten worden. De deelnemers zijn tewerkgesteld in een ondersteuningsfunctie binnen de onderwijscontext waarbij zij anderen ondersteunen in het hanteren van diversiteit. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek met de organisatoren in Gent voor de aanvang van de opleiding. In dit gesprek worden de uitdagingen in de praktijk en de verwachtingen naar de opleiding verkend.

Teneinde de kwaliteit van de opleiding te bewaken wordt het aantal deelnemers beperkt, minimum 8 maximum 20. Bij 12 deelnemers wordt de groep van begeleide intervisie opgesplitst.

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Gericht ondersteunen in het omgaan met diversiteit

Beschrijving

De opleidingen bestaat uit 40 contacturen. De totale werkbelasting wordt ingeschat op 68u.

 • collectief leren: 27,5 contacturen, 7u voorbereidings- en reflectietijd;
 • begeleide intervisie: 8,5 contacturen, 9u voorbereidings- en reflectietijd;
 • supervisie (portfolio en presentatie): 4 contacturen, 12u voorbereidings- en reflectietijd.

Het boek ‘Leren omgaan met diversiteit’ (Van de Putte I. & De Schauwer, E., 2018) is inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

Inschrijven

Prijs
€ 400,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)