Herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg

D_A_2223_HGG_001
Nederlands

Herstelgericht werken is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondheidszorg.

Te pas en te onpas wordt gegoocheld met het woord herstel, waardoor niet altijd meer duidelijk is wat er precies onder verstaan wordt. Er is nood aan degelijke opleiding om professionals uit verschillende disciplines te vormen in herstelgericht denken, door het bieden van duidelijke kaders en éénduidige taal. In deze permanente vorming wordt aandacht besteed aan het transdiagnostische denken, een gepersonaliseerde diagnose, de procesevolutie, collaboratieve zorg, de positie van de deskundige.

Input uit verschillende disciplines zorgt voor multidisciplinaire kijk en aanpak. De multidisciplinariteit vertaalt zich ook in de deelnemers. We opteren voor een evenwichtige verdeling van deelnemers uit verschillende disciplines (artsen, psychologen, orthopedagogen, sociaal werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, ergotherapeuten), ook ervaringsdeskundigen.

De opleiding bestaat uit 10 lesdagen.

We nodigen telkens een spreker uit met ervaring in een andere discipline. Deze geeft in het eerste deel van de les input. In het tweede deel gaan we via actieve werkvormen aan de slag om de transfer te maken van het theoretische kader naar de praktijk, vanuit het multidisciplinaire referentiekader van elke specifieke deelnemer. We houden 1 lesdag voor een excursie. We bezoeken good practices in het werkveld. Het laatste lesmoment is voorbehouden voor de posterpresentaties.

Interesse? Stel je kandidaat door cv en motivatiebrief te sturen naar prof. dr. Stijn Vanheule, Stijn.VanHeule@UGent.be en dhr. Dag Van Wetter, pevherstelgerichteggz@gmail.com. Na een gesprek ontvang je bericht of je al dan niet aanvaard wordt tot de opleiding.

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille is een maatregel waardoor KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen financiële steun kunnen krijgen voor opleiding en advies die de kwaliteit van de onderneming verbeteren. Voor initiatieven in het kader van levenslang leren gebruik je het UGent erkenningsnummer DV.O103194 .

  1. Je schrijft je in voor deze opleiding onderaan deze pagina. Na inschrijving ontvang je een e-mail met daarin jouw bestelbevestiging. Wat later zal je ook een e-mail ontvangen van de UGent (betaalverzoek.dfin@ugent.be) met de factuur als bijlage.
  • BELANGRIJK: Als je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille, mag je deze factuur niet rechtstreeks betalen aan de UGent.
  1. Je doet online de subsidieaanvraag op kmo-portefeuille.be ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding. Het erkenningsnummer van de UGent voor de opleidingen in het kader van levenslang leren is DV.O103194. (De O na DV. is een klinker en niet het cijfer nul, de tweede 0 is wel het cijfer nul) 
  1. Na de aanvraag stort je jouw eigen aandeel van de cursusprijs naar de financiële partner van de overheid Sodexo.
  2. De Vlaamse Overheid stort het resterende percentage in jouw KMO-portefeuille.
  3. Vergeet als allerlaatste stap niet om via de website kmo-portefeuille.be opdracht tot betaling (doorstorting) te geven wanneer het totale bedrag (100%) in de KMO-portefeuille zit.
  • BELANGRIJK: Bij deze stap vermeld je het nummer (factuurnummer: begint met 75 en bestaat uit 10 cijfers) van de factuur die je ontving van de UGent.

 

 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg

Beschrijving

Toelatingsvoorwaarden

Houders van het diploma van bachelor/master in de menswetenschappen, gezondheidswetenschappen en sociale wetenschappen. Houders van een ander diploma kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen die behandeld zal worden door de organisatoren.

Voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift

Ten einde geslaagd te zijn dienen deelnemers per jaar aan 80% van de onderwijsactiviteiten deel te nemen. Als eindproduct wordt op de laatste opleidingsdag een poster voorgesteld met een concreet vernieuwingsidee voor herstelgericht werken in de ggz. Dat eindwerk kan de vorm aannemen van een paper of een ander creatief product. Het eindproduct dient ter inspiratie van de werkcontext.

Inschrijvingsbedrag

Deze opleiding start in september 2022. Het inschrijvingsgeld bedraagt €2000. Ervaringsdeskundigen betalen een gereduceerd tarief van €400 op basis van toetsing en beslissing van de inrichters. Ervaringsdeskundigen kunnen bij de inschrijvingsprocedure hun statuut kenbaar maken en aldus het aangepaste tarief verkrijgen. Bij vragen omtrent de inschrijvingsprocedure kan men contact opnemen met Lesley Van Hoey: Lesley.VanHoey@UGent.be . Bij inhoudelijke vragen omtrent de opleiding kan je je wenden tot dhr. Dag Van Wetter, coördinator van deze opleiding: pevherstelgerichteggz@gmail.com .