Micro-credential | klasmanagement en reflectie

 • Ga je graag doelgericht aan de slag met cases en opdrachten in en uit de praktijk?  
 • Krijg je graag handvaten om te reflecteren over je klasmanagement?
 • Vind je levenslang leren als leraar ook belangrijk? 

Dan is deze micro-credential klasmanagement en reflectie iets voor jou! 

Aan de hand van praktische opdrachten krijg je de kans om verschillende handvaten, en tips en tricks uit te proberen om jouw klasmanagement te versterken. Je reflecteert over jouw eigen klas- en schoolpraktijk en gaat doelgericht aan de slag om verschillende praktijksituaties op een veilige manier in te oefenen. Voorbeelden hierbij zijn gesprekken met ouders of omgaan met moeilijk gedrag in de klas. Bovendien vertrekken de lessen steeds vanuit jouw eigen ervaringen als leraar en vanuit de nieuwste wetenschappelijke inzichten uit de literatuur zodat je steeds up-to-date bent met de laatste trends en ontwikkelingen. 

Deze Micro-credential kan je combineren met de Micro-credential Motivatiepsychologie in semester 1!

De micro-credential klasmanagement en reflectie is opgebouwd volgens zes thema’s: 

 1. Analyse van alle beslissingen die een leerkracht neemt die verband houden met klasmanagement.  
 2. Klasmanagement en motivatie 
 3. Klasmanagement en de relatie leerkracht-leerling 
 4. Klasmanagement en externaliserend probleemgedrag  
 5. Klasmanagement en de leeromgeving  
 6. Klasmanagement en ouders 

Bekijk de studiefiche

NA DE OPLEIDING KAN JE 

 • Concrete klassituaties en casussen analyseren en optimaliseren op basis van inzichten m.b.t. klasmanagement; 
 • Theoretische perspectieven op motivatie kunnen vertalen naar concrete acties van 
  leerkrachten; 
 • Een optimale leerkracht leerling relatie kiezen voor het bevorderen van klasmanagement; 
 • Succesrijke keuzes kunnen maken voor de leeromgeving zodat het klasmanagement optimaal wordt (leerdoelen, werkvormen, leerstof, media en evaluatie); 
 • Externaliserend probleemgedrag kunnen identificeren en beheren in functie van klasmanagement; 
 • Een goede handelingsbasis ontwikkelen om met ouders om te gaan voor een optimaal klasmanagement. 
 

PRAKTISCH 

De lessen voor de micro-credential Klasmanagement en reflectie worden georganiseerd samen met de reguliere studenten van de Educatieve Master of Science. Deze lessen vinden ‘s avonds plaats, wat de combinatie met een job mogelijk maakt. De micro-credential kan dus aanvullend door professionals en geïnteresseerden gevolgd worden in het kader van bijscholing en professionalisering.     

De hoorcolleges verbonden met deze micro-credential gaan door op maandagavond (18h tot 21h.) In totaal vinden er 5 hoorcolleges plaats. In het kader van blended leren, zijn anderzijds ook een aantal modules online te doorlopen via leerpaden die door de studenten als begeleide zelfstudie worden aangepakt. 

Deze micro-credential gaat, om de toepassingsgerichtheid te versterken, ook gepaard met twee verplichte practica. Deze zijn gericht op het aanpakken van competenties in een meer complexe setting en zijn gebaseerd op de modules uit de cursus, bijvoorbeeld ‘ouders en klasmanagement’ en ‘externaliserend probleemgedrag en klasmanagement’. Praktisch handelen wordt in de practica geoefend via (online) klinische simulaties, bijvoorbeeld in verband met omgaan met ouders en het omgaan met agressie in de klas.  

Vervolgens is er nog zelfstandig werk dat het uitwerken van een praktijkopdracht omtrent een module, bijvoorbeeld ‘klasmanagement en motivatie’ omvat. 

VOOR WIE 

 • Pas gestarte leraren maar ook zijinstromers in het onderwijs (zowel professionele bachelor, academische bachelor en master)
 • Leraren met al enkele tot meerdere jaren ervaring in het onderwijs 
 • Studenten die beschikken over een masterdiploma en graag een educatieve master willen aanvatten
 • Meer informatie kan je ook vinden: https://www.ugent.be/nl/opleidingen/educatievemaster  

ONDERWIJSTAAL 

 • Nederlands 

EVALUATIE 

 • Niet-periodegebonden evaluatie (50%): de student werkt een praktijkopdracht uit en wordt beoordeeld op participatie aan practica (Klinische simulaties) en aan eventuele bevragingen. Meer informatie vind je terug in de studiefiche.  
 • Periodegebonden evaluatie (50%): er is een schriftelijk openboek examen met meerkeuzevragen. 
 • De eindscore op 20 wordt als volgt samengesteld:  
  • Niet-periodegebonden evaluatie: 10 punten 
  • Periodegebonden evaluatie: 10 punten 
  • Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men niet slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel en wordt het eindcijfer teruggebracht tot het hoogst niet-delibereerbare cijfer (7/20) indien het eindcijfer hoger ligt.  
 • Tweede examenkans: examen in de tweede examenperiode is mogelijk  
 • Faciliteiten voor werkstudenten: deelname aan inhaalexamens 

Register here

Micro-credential klasmanagement en reflectie

Available online
Beschrijving

Inschrijven kan via deze link.